Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

ADAPTCENTER respecta i protegeix la privacitat dels seus usuaris i de tercers. SI US PLAU, llegeixi aquesta política de privacitat abans de registrar-se a la nostra pàgina.

1. INFORMACIÓ BÀSICA

Responsable del tractament

ADAPTCENTER  - MARIO LANZAS BOTELLA

C/ Comerç, 3

17458 FORNELLS DE LA SELVA

DNI

40.320.361-G

Finalitats principals del tractament

-Gestionar el seu registre com a usuari a la plataforma

-Gestionar currículums

-Oferir-li informació dels nostres productes i serveis.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment.

-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals

-ADAPTCENTER i empreses del mateix grup empresarial i amb la mateixa finalitat.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició  i portabilitat.

-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.

-Facilitats  per la navegació a la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No estan previstes.

Delegat protecció de Dades

-No procedeix.

 

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

ADAPTCENTER està domiciliada a FORNELLS DE LA SELVA, C/ Comerç, 3  codi postal  17458 i inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) - Tallers reparació d'Automòbils. Núm. RASIC-005003495

Davant de qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb la nostra empresa mitjançant e-mail dirigit al correu info@adaptcenter.es i bé trucant al telèfon 629 52 09 78, el nostre horari és de dilluns a divendres, de 8:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h.

Per a conèixer el cost de la trucada des d’una xarxa fixe/mòbil ha de consultar amb el seu operador.3.- Categories de dades que tractem.

3.1.-Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon.

3.2.-Dades acadèmiques i de professió: si vostè ens envia el currículum mitjançant l’ús del web.4.- Am quines finalitats tractem les seves dades?

ADAPTCENTER tractarà les seves dades de manera automàtica/manual per a les següents finalitats:

- Gestiona el seu registre com a usuari a la plataforma https://adaptacionvehiculos.es

 - Oferir-li els nostres Serveis mitjançant la utilització de qualsevol suport, incloent l’enviament postal, SMS, correu electrònic o qualsevol altre suport disponible segons l’estat de la tecnologia a cada moment.

 - Informar-li periòdicament de serveis addicionals que puguin ser del seu interès vinculats a ADAPTCENTER i/o empreses relacionades amb el mateix grup empresarial.

 - Gestionar les consultes efectuades i peticions d’informació.


5.-Bases legitimadores pel tractament de les seves dades

Per a l’alta i registre de l’usuari a la plataforma de ADAPTCENTER, la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que es sol·licita a cada cas.

Per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En el moment en què manifesti el seu consentiment, les seves dades seran també utilitzades per a propòsits informatius sobre activitats de l’empresa i diversa informació. Per això, a excepció que en els camps assenyalats s’indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal s’entendran com a voluntàries, sense que la falta de contestació a les preguntes suposi una falta en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui qualsevol altra cosa.

Com interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre sí pel que no s’exclouen mútuament.


6.-Destinataris de les dades

-Empreses relacionades amb ADAPTCENTER per a les mateixes finalitats.

-Las Forces i Cossos de Seguretat per manament legal.

-Bancs i entitats financeres per al coro dels serveis oferts.7.- Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a dona compliment a les finalitats per les quals es van ser recavats, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment per al seu tractament, excepte que la normativa vigent a cada moment estableixi una duració diferent.


8.-Drets que l’assisteixen

Per a l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons dades punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyar sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

Vostè té dret en qualsevol moment a:

- Revocat el consentiment prestat. Recordi que el consentiment està prestat per a cada finalitat del tractament i és independent de cada un, pel que no s’exclouen mútuament.

- Accedir a les seves dades personals.

- Rectificar les seves dades persona, si són inexactes o incompletes.

- Sol·licitar la supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació.

- Sol·licitar la limitació del tractament si es compleixen les condicions per a això.

- Oposar-se al seu tractament en el termes i condicions previstos legalment.

- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

- Reclamar davant la Agencia Española de Protecció de Datos (www.agdp.es) quan consideri l’interessat que existeix vulneració de drets. No obstant, prèviament pot posar-se en contacte amb ADAPTCENTER, enviant un correu a info@adaptcenter.es o trucant al telèfon 629 52 09 78.


9.-  Quines mesures de seguretat implantem per cuida les seves dades?

Per la seva part, ADAPTCENTER, ha pres les precaucions necessàries per protegir la seva privacitat i ha gestionat diversos protocols per evitar accessos no autoritzats a les seves dades.

En qualsevol cas, donat que aquestes dades es faciliten a través de pàgines web publiques (Internet), existeix el risc de que les seves dades puguin transmetre’s de forma insegura i ADAPTCENTER no pugui garantir l’ús de les mateixes per un tercer.

Aquesta pàgina web pot contenir vincles amb altres webs amb continguts i polítiques de privacitat de les què nos ens responsabilitzarem.

ADAPTCENTER tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, haguda conta de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les què estan exposades.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Copia de seguretat i recuperació

 
No obstant, en altres casos, ADAPTCENTER adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’Usuari o Client.

 

10.-Canvis a la política de privacitat

ADAPTCENTER es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin pertinents. En aquests supòsits, anunciarà al seu espai web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 15 de maig de 2018

© 2018 ADAPTCENTER · Tots els drets reservats