Què s’ha de fer per sol·licitar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat?

Quan una persona en cadira de rodes o amb dificultat de moviment surt al carrer es troba amb nombroses barreres, una d’elles és l’aparcament. Per això, existeixen les places d’aparcament reservades per a persones amb diversitat funcional.

Quins requisits han de complir les places d’aparcament per a persones amb discapacitat?

Els requisits que han de complir aquests aparcaments venen delimitats pels municipis i els seus ajuntaments, per la qual cosa aquests poden variar. Entre els més comuns destaquen:

 • Les places d’aparcament han d’estar situades a prop d’accessos vianants i entrades accessibles a edificis, mitjans de transport públic o serveis públics.
 • Les zones d’estacionament reservades per a persones amb discapacitat han de ser un accés i un itinerari vianant. Ambdós han de ser accessibles i comunicar els aparcaments reservats amb la via pública.
 • Totes han de ser senyalades de forma visible i distintiva, horitzontal i verticalment.
 • En els espais naturals les places d’aparcament per a persones amb discapacitat poden ajustar-se a les peculiaritats de l’entorn.
 • En els espais naturals les places d’aparcaments en bateria o semibateria de 3,60 metres incloent la zona de transferència.
 • Les zones de transferència han de comunicar de manera accessible amb l’itinerari vianant.
 • Si hi ha agrupament de places en bateria i línia es permet que la zona de transferència sigui compartida per a més d’una plaça. Tot i així, aquesta zona ha de tenir una amplada mínima de 1,4 metres.

 

Qui pot utilitzar aquestes places d’aparcament?

L’ús de les places d’aparcament per a persones amb discapacitat està lligat a la possessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). La seva sol·licitud depèn de cada ajuntament encara que en línies generals s’exigeixen dos requisits per aconseguir-la:

 • Acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Tenir un vàrem de mobilitat reduïda positivo

Important destacar que la targeta d’aparcament per a discapacitats s’adjudica a persones amb discapacitat física. La resta de diversitats funcionals (intel·lectuals, auditives, etc.) no poden accedir a ella. El seu ús és personal i intransferible, encara que es pot utilitzar també si el titular es troba dins el cotxe, encara que no sigui el conductor.

 

Es pot sol·licitar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat per a ús personal?

Les persones amb mobilitat reduïda en possessió d’una targeta d’aparcament per a discapacitats tenen dret a sol·licitar i a obtenir una plaça d’aparcament reservada de forma personal. Les condicions particulars per aquesta reserva depenen de cada ajuntament, que decidirà quantes d’aquestes es destinen a aquesta finalitat i qui té prioritat per aconseguir-les. S’observen dos tipus de places d’aparcament per a persones amb discapacitat que poden reservar-se:

 • D’origen: aquelles que se situen a prop del domicili de la persona amb discapacitat.
 • De destí: ubicant-se normalment a recintes d’utilització comú tals com edificis públics, centres sanitaris, docents, esportius, comercials, d’oci, etc.

 

Font: sunrisemedical.es