Llicència de conducció de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Son moltes les persones amb discapacitat les que tenen dubtes sobre diferents qüestions sobre la conducció de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Avui pretenen exposar informació que pugui ser d’utilitat per aquest col·lectiu.

Què necessito per obtenir la Llicència LCM?

 • Tenir la residència a Espanya. Si ets estudiant, demostrar la qualitat de tal durant un període mínim i continuat de sis mesos en territori espanyol.
 • Tenir 14 anys complerts per conduir cotxes de minusvàlid. Fins a setze anys complerts la llicència no autoritza a conduir aquest tipus de vehicles amb passatgers.
 • No estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, no trobar-se sotmès a suspensió o intervenció del que es posseeixi.
 • Reunir les aptituds psicofísiques requerides en relació amb la classe de llicència que es sol·liciti.
 • Ser declarat apte per la Jefatura Provincial o Local de Trànsit en les proves teòriques i pràctiques, en relació amb la classe de llicència sol·licitada.

Quins exàmens he de realitzar per obtenir la llicència LCM?

Abans de presentar-te als exàmens has de superar un examen psicotècnic que certifica que compleixes els requisits d'aptitud psicofísica exigits per conduir.

Una vegada realitzat, per treure't la llicència LCM hauràs de superar les següents proves:

 • Una prova de coneixements específics: un examen tipus test de 20 preguntes
 • Una prova de circuit tancat
  • Maniobra C. Ziga-zaga entre cons.
  • Maniobra I. Acceleració i frenat
  • Maniobra C. Ziga-zaga entre cons: l'aspirant, partint de la posició de repòs iniciarà la marxa i descriurà girs a dreta i esquerra alternativament sortejant cinc cons, sense atropellar, desplaçar o derrocar cap. La maniobra s'iniciarà per l'esquerra del primer, segons gràfic.
  • Maniobra I. Acceleració i frenat controlat: Circulant, l'aspirant augmentarà progressivament la velocitat, canviant a segona relació de marxa per aconseguir una velocitat de 30 km /h com a mínim. A continuació frenarà amb precisió dins de l'espai delimitat, però sense arribar a depassar la marca transversal de detecció. L'acceleració serà àgil i sense estirades, els canvis sense gratats, mantenint a tot moment l'equilibri. La detecció serà sense calar el motor.

Font: tododisca.com